حرفهای عاشقانه-دلنوشته-حرفهای دلتنگی http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com 2020-06-04T12:30:21+01:00 text/html 2013-10-11T05:43:15+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار خیالت... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/410 <div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=Jf8e5LZquJk06M&amp;tbnid=lnq6m06hRUImAM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3DJf8e5LZquJk06M%26tbnid%3Dlnq6m06hRUImAM%3A%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flovemelodi.abarblog.ir%252Fpost%252F3%26ei%3DCMFXUrqFBaH40gX8loGQDg%26psig%3DAFQjCNHriqqD8BfJCcq_jX2maSEdbyztAg%26ust%3D1381569160586184&amp;ei=H8FXUqaJAYfPtAaKw4C4BA&amp;psig=AFQjCNHriqqD8BfJCcq_jX2maSEdbyztAg&amp;ust=1381569160586184" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 9px;" id="irc_mi" src="http://abarblog.ir/up/lovemelodi/1373519379.jpg" height="375" width="500"></a></div> text/html 2013-10-11T05:36:14+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار معشوقه http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/408 <img src="http://upload7.ir/images/85718032955478386608.jpg"> <div style="text-align: center;"><strong><span>معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار !!!!&nbsp;<br><br>این روزها سخت مرا درآغوش خویش&nbsp;<br><br>به بازی گرفته است !!</span></strong></div> text/html 2013-10-11T05:34:45+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار زمین خوردم... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/406 <div class="body"> <div> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'arial black','avant garde'; font-size: large;">خدایا آسمانت چه مزه ایست ؟؟؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'arial black','avant garde'; font-size: large; color: rgb(255, 0, 0);">من که فقط زمین خوردم ....</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: rgb(192, 192, 192);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="line-height: 20px;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-04-12/7fcbdfdcef54150217e3ae3da67f96ab-425"></span></span></span></p> </div> </div> text/html 2013-10-11T05:34:06+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار ببخشید شما؟؟؟؟؟؟ http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/405 <p style="line-height: 16px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center; color: rgb(0, 255, 0);"><font size="2"><span><strong>ﮔﻔﺘﻢ ﻧـﺮﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﮐﻨﯽ</strong></span></font></p><p style="line-height: 16px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center; color: rgb(0, 255, 0);"><font size="2"><span><strong>ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﻧـﮕــﺎﻡ ﮐﺮﺩ ... ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﺪﯼ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ …</strong></span></font></p><p style="line-height: 16px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;"><font size="2"><span><strong><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">ﮔﻔـﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤـﺎ&nbsp;</span><span style="color: rgb(102, 51, 51); font-weight: normal;"><img alt="1369927995.png" style="margin-bottom: 4px;" src="http://nightnama.ir/post/uploads/1369927995.png"></span></font></strong></span></font></p> text/html 2013-10-11T05:33:36+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار خسته ام http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/404 <div class="body"> <div align="center"> <div> <div> <div style="text-align: center;"><strong>خَستــ ــه ام....!<br><br> امــــا تَحمـُـ ــل مـی کُنــم...<br><br> خُــ ــدایـــا روزِگـ ــارت با<br><br> من و زندگیــــ ام بـَـ ـد تـــا کـــرد...!<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><img alt="54985707069059401802.jpg" style="width: 544px; height: 362px;" src="http://upload7.ir/images/54985707069059401802.jpg"></strong></div></div></div></div> </div> text/html 2013-10-11T05:32:20+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار تو هم اینکارو بکن.هرچند ربطی به وبلاگت نداره http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/403 <font style="font-size: 15pt;" color="#bcbcbc" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#979797" face="Tahoma"><font color="#e5e5e5"><font color="#e5e5e5"><font color="#e5e5e5"><font color="#ff6699" size="3"><a href="http://www.shadifun.com/up/images/fwy5heldz028lj6cl68.jpg"><img src="http://www.shadifun.com/up/images/fwy5heldz028lj6cl68.jpg" alt="fwy5heldz028lj6cl68.jpg" style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); max-width: 940px;" height="231"></a></font><p><font color="#ff6699" size="3">آیا میدانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید شیطان دچار درد شدید در سر <br><br>میشود؟ </font> </p><p><font color="#ff6699" size="3">و باز کردن قرآن شیطان را تجزیه میکند؟وبا خواندن قرآن به حالت غش میرود؟و </font></p> <p><font color="#ff6699" size="3">خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟</font></p> <p><font color="#ff6699" size="3">وآیا شما میدانید که هنگامیکه میخواهید این پیام را به دیگران ارسال کنید شیطان </font></p> <p><font color="#ff6699" size="3">سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟</font></p> <p><font color="#ff6699" size="3">فریب شیطان را نخور!پس این حق را دارید که این پست را کپی کنید و توی وب </font></p> <p><font color="#ff6699" size="3">هاتون بذارید.</font></p></font></font></font></font></font> text/html 2013-10-11T05:30:46+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار دوستم نداشتی http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/402 <div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=An-1T15y3vM2sM&amp;tbnid=61Zwr8Zb6oq2KM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fpaeezaneman.blogfa.com%2F1391%2F08%2F1&amp;ei=NL5XUpuFOorsswaZvIGICA&amp;bvm=bv.53899372,d.d2k&amp;psig=AFQjCNGiAhm7TblBELoAA-4weuKgM46r2Q&amp;ust=1381568430075988" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 30px;" id="irc_mi" src="http://8pic.ir/images/zida48ambogbfeatv9s.jpg" height="334" width="500"></a></div><font style="font-size: 15pt;" color="#E6282C" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#D23E41" face="Tahoma"><font color="#282d2f"></font></font></font><font style="font-size: 15pt;" color="#E6282C" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#D23E41" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><p><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><br></font></span></p></font></font></font><p><font style="font-size: 15pt;" color="#E6282C" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#D23E41" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 204, 0);">گفت</span> :<span style="color: rgb(0, 153, 153);"><font size="5">دوستت دارم </font></span></font></span></font></font></font></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 204, 0);">همه دنیاروگشتم</span> <span style="color: rgb(0, 153, 153);">بهتراز تو</span> <span style="color: rgb(102, 204, 0);">پیدانكردم</span></font></span></p><p><br></p><p><font style="font-size: 15pt;" color="#E6282C" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#D23E41" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 204, 0);">گفتم</span><span style="color: rgb(0, 153, 153);"> خوب گشتی</span>؟</font></span></font></font></font></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><br></font></span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 204, 0);">گفت</span> :<span style="color: rgb(0, 153, 153);">آره</span></font></span></p><p><br><span style="color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 204, 0);">گفتم</span> <span style="color: rgb(51, 153, 153);">اگر <font size="5">دوستم داشتی</font> نمیگشتی</span></font></span></p> text/html 2013-10-11T05:08:05+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار اشک می ریزد http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/400 <br><p style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> </font></font></font></font></font></font></font></p><div id="postbody"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا</span></strong></div><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">یک میــــــــز دو نفــــــــره</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">دو صنـــــــــدلــی</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">یــــــــکی مـــــــن</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">یـــــــــکی خــــــدا</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">حــــــرف نمـــــــیزنم</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">نـــــــگاهم کافیــــــست</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">میـــــــــدانم</span></strong></div></strong><strong><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(194, 214, 155);" dir="rtl" lang="AR-SA">برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma,sans-serif; color: rgb(194, 214, 155);">!!</span></strong></div></strong><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(194, 214, 155); font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 19px;"><br></span></div> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;" class=" " align="right"> </p><p class=" ">&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;" class=" " align="right"><br></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" class=" "><img style="font-size: 9pt; width: 371px; height: 400px;" src="http://www.uploadtak.com/images/p524_1396040552_1.jpg"></p></font></font></font></div> <p><br></p> text/html 2013-10-11T05:03:26+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار چه آسان... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/399 <font style="font-size: 15pt;" color="#8c8c8c" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#8c8c8c" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/Avazak_ir-Love%20%2810433%29.jpg"></font></font></font><font style="font-size: 15pt;" color="#8c8c8c" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#8c8c8c" face="Tahoma"><font color="#ffffff"> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#cc66ff">داشتم عکسای گوشیمو نگاه می کردم ،رسیدم به یه عکس که روش نوشته بود :</font></p> <p><font color="#cc66ff" size="3">... چه آسان می توان از یادها رفت ...</font></p></font></font></font><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><font size="3">واقعا چه آسان از یادت رفتم.......</font></span></p> text/html 2013-10-11T05:00:14+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار دوستش داری و... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/398 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><br><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><font size="3">گاهی سخت می شود …<br> دوستش داری و نمی داند<br> دوستش داری و نمی خواهد<br> دوستش داری و نمی آید<br> دوستش داری و سهم تو از بودنش<br> فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت<br> دوستش داری و سهم تو<br> از این همه ، تنهایی است ...</font></span></p></font></font><div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=KLWS9JRb3hfxDM&amp;tbnid=PsDqP_NV2-r9QM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fberoozkade.ir%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-3%2F&amp;ei=ebdXUorhGdCY0AW31oCYDg&amp;bvm=bv.53899372,d.bGE&amp;psig=AFQjCNEpnezWrc_gwq6NWrY9fguyV8E6xA&amp;ust=1381566426004185" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" src="http://beroozkade.ir/wp-content/uploads/2013/05/636736_6KBgC6Gy1.jpg" height="393" width="559"></a></div> text/html 2013-10-11T04:58:42+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار چقدر سخته http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/397 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="color: rgb(0, 153, 204);"><strong><font style="font-size: 15pt;" face="Arial" size="3"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">چــه لــَحظـه ے دردآوریــه ...</font></font></strong></span><font size="3"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 204);"><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> </font></font><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> اون لـَحــظه کـه میپـُرسـه خوبــے ؟</font></font><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> </font></font><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> پـَنـج خـَط تـایپ میکـُنے ولــے بجـاے <br>" <span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">Enter</font></span> "</font></font></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 204);"><br><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> </font></font></span><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 153, 204);"> هــَمـه روپـاکـــ میکـُنـے ومینـِویسـے خوبـَم ... تـوچــطورے ؟</span></font></font></span></strong></font></font></font></font><div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=pWynoke3ts_ytM&amp;tbnid=L8cyQwP5JwE4fM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.happyiranian.org%2Farchive%2F61064%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25AF-91.html&amp;ei=87ZXUsS-HsGX1AWU9YHIDQ&amp;bvm=bv.53899372,d.bGE&amp;psig=AFQjCNEpnezWrc_gwq6NWrY9fguyV8E6xA&amp;ust=1381566426004185" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" src="http://www.happyiranian.org/wp-content/uploads/2013/03/0.823109001317571962_jazzaab_ir.jpg" height="393" width="564"></a></div> text/html 2013-10-11T04:56:01+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار ساز http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/396 <font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" "><font size="-1"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif; color: rgb(153, 0, 51);" lang="FA">نگذار هركسی از راه رسید با</span></strong></font></p><font size="-1"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" "><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif; color: rgb(153, 0, 51);" lang="FA">&nbsp;ساز دلت تمرین نوازندگی كند</span></strong></p></font></font></font></font><div id="irc_mimg"><a data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=VL-9cDM27-s0EM&amp;tbnid=ZKv1nSArcIXAmM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.98love.ir%2Ftag%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%2B%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;ei=qLZXUoT_IImI0AXF9IDABQ&amp;bvm=bv.53899372,d.bGE&amp;psig=AFQjCNEpnezWrc_gwq6NWrY9fguyV8E6xA&amp;ust=1381566426004185" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" src="http://up.98love.ir/Pictures/love/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%281%29.jpg" height="393" width="529"></a></div><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font size="-1"><p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" "><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Cambria,serif; color: rgb(153, 0, 51);" dir="ltr"></span></strong></p></font></font></font></font> text/html 2013-10-09T12:18:10+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار دلخوشم http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/395 <font class="text4"><div class="body"> <div align="center"><font color="#FFFFFF"><img src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2012/09/Naghmehsara.ir8f4g.jpg" alt="" height="450" width="450"><br><br></font></div><div align="center">خنــــــده دار است…نه؟!</div> <div align="center">که تـــــو هی مرا دور بزنی</div> <div align="center">و مـــن</div> <div align="center">دلــــــــم را خوش کنم</div> <div align="center">که در محاصـــره ی توام …</div> </div></font> text/html 2013-10-09T09:28:24+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار تنهاترین http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/394 <div class="Content"> <div style="text-align: center; direction: rtl;"><div style="text-align: center;"><strong><font size="4"><span lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تلخ</span> است كه همه فكركنند سرت<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> شلوغ</span> است....</span></font></strong><br><br><br><strong><font size="4"> </font></strong></div><p style="text-align: center;" class=" " dir="rtl"><strong><font size="4"><span lang="FA">ولی خودت میدانی كه <span style="color: rgb(0, 0, 255);">تنهاترینی</span>....</span></font></strong></p> <br><br><br> <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18.8889px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><strong><font size="4"><img src="http://s1.picofile.com/file/7906002361/549024_503645573043012_84168692_n.jpg"></font></strong></span></font></div></div><p> </p> </div> text/html 2013-10-09T09:25:21+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار سنگ قبر http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/393 <div style="text-align: center;"><font size="4"><strong>زمانی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">فراموشت</span> می کنم که بالای سنگ قبرم با افسوس<br><br><br>&nbsp;بگویی کاش <span style="color: rgb(255, 0, 0);">زنده </span>بودی....</strong></font><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7926369030/1236260_558130814249641_1220490037_n.jpg" height="421" width="506"></div> text/html 2013-10-09T09:24:09+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار محکم بگیر... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/392 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><strong><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دستهــایم</span> را محکمتر بگیـر<br><br>من هنوز هم نمیخواهــم<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تو</span>را...<br><br>به دست <span style="color: rgb(255, 0, 0);">خاطرات</span> بسپارم...</font></strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7952094294/484462_IkDlPVsO.jpg"></div> </div> text/html 2013-10-09T09:22:58+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار چشم زخم روزگار http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/391 <div class="Content"> <div style="text-align: center;"><font size="4"><strong>اسپندهای زیادی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دود </span>کردم اما......<br><br></strong></font></div><p style="text-align: center;"><font size="4"><strong> چشم زخم این <span style="color: rgb(255, 0, 0);">روزگار</span> شورتر از این ها بود.....</strong></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: left;"><font size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><strong> که برایمان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">جدایی</span> نوشت وحکم کرد...!!</strong></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7960841498/e2794_384690a81f30b575f271.jpeg"></div> </div> text/html 2013-10-09T09:19:41+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار زیباترین اس ام اس http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/390 <font style="font-size: 8pt" color="#605f5f" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"> <div id="postbody"><p align="center"><img alt="" src="http://salijoon.ws/mail2/911111/axtanz/fun-pics-radsms18.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p></div></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2013-10-09T09:17:48+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار فراموشی http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/389 <font style="font-size: 18pt" color="#605f5f" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#605f5f" face="Tahoma"><font color="#000000"><p style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><img src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/03/Avazak_ir-Boy170.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><p style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>نمی دانم</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>آلزایـمر بودی یا عـشق؟</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>از روزی کـه مبتلایت شدم</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>خودم را</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255);"> </div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>از یاد بردم …</strong></font></div></font></font></font> text/html 2013-10-09T09:16:55+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار زندگی یعنی عشق http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/388 <font style="font-size: 18pt" color="#605f5f" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#605f5f" face="Tahoma"><font color="#000000"><p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><img src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/03/normal_Avazak_ir-Boy54-500x332.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>زندگی را تو بساز…</strong></font></p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong> </strong></font><p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف..</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>زندگی یعنی جنگ تو بجنگ..</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>زندگی یعنی عشق..</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><br>تو بدان عشق بورز… </strong></font></p></font></font></font> text/html 2013-10-09T09:16:09+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار شباهت متفاوت! http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/387 <font style="font-size: 18pt" color="#605f5f" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#605f5f" face="Tahoma"><font color="#000000"><p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><img style="width: 537px; height: 337px;" src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-aks%20dokhtar-75152.jpg" align="bottom" border="0" height="337" hspace="0" width="537"></strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;">چه شباهت متفاوتی بین ماست!</span></strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تو دل شکسته ای ،</span>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من دلشکسته ام...!</span></strong></font></p></font></font></font> text/html 2013-10-09T09:15:42+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار خوب نیستم http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/386 <font color="#000000"><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;" class="post"><div style="text-align: right;"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></strong></font></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: center;" class="post"><div class="Content"> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><img src="http://8pic.ir/images/43scnriqnzvv0ssbzr1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>کاش..</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره” ؟</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>و تو جواب میدی خوبم…</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>کسی باشه محکم بغلت کنه و آروم توی گوشت بگه میدونم خوب نیستی…</strong></font></p></div></div></font> text/html 2013-10-09T09:14:50+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار لعنت به بغض http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/385 <font style="font-size: 8pt" color="#605f5f" face="Tahoma"><font color="#000000"><p dir="ltr"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong></strong></font></p> <p dir="ltr"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong><img src="http://8pic.ir/images/sy3eiw64ql0d7vft6af.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p dir="ltr"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>خندیدن، خوب است .</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>قهقهه، عالی است .</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>گریستن، آدم را آرام می کند.</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>امــــــــــــا…</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>لــــــعنت بر بغــــــــــــض</strong></font></p></font></font> text/html 2013-10-09T08:57:08+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار قرار بود... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/384 قرار بود امروز را برای من باشی اما نبودی <br>مگر نگفتی می مانم پس چرا نماندی <br>آخر چرا عمل نکردی به وعده ات <br>همانی که زیاد <a href="http://khaterangi.ir/post/tag/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="">تکرار</a>ش می کردی <br><br><a href="http://khaterangi.ir" target="_blank" title="بزرگترین و بروزترین وبسایت عاشقانه و شعر(khaterangi.ir)"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRalnXLNxEwKe_9jOVU_UgiKA3fTYndlpsYDecXJW-Ic0m5LFmT" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="175" width="193"></a><br> text/html 2013-10-08T08:46:22+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار باران که ببارد.. http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/383 <table id="Post" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="174" width="566"><tbody><tr><td colspan="3" style="height: 91px;" id="T-P" valign="top"><br></td> </tr> <tr align="right"> <td width="14"><br></td><td id="Posts" width="717"><p><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 10pt;"><font size="3">مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد<br> <br> بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .<br> <br> پـس چـرا ایـنـجـا<br> <br> بـاران کـه مـی بـارد<br> </font></font></font></span></p><p><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 10pt;"><font size="3"> عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .</font></font></font></span></p><p><br></p><p><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 10pt;"><font color="#663399"><font color="#663399"><font color="#663399"><img style="width: 396px; height: 597px;" src="http://persian-star.net/1391/6/04/romantic/34.jpg"></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </p></td></tr></tbody></table> text/html 2013-10-08T08:43:51+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار سپری می کنم تا... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/382 <font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjmDMrgNNu5-Q4QGYSHPXNTK3gliUOc6G9GbpzB5JCl-BmcOTlhQ" style="margin-top: 32px;" id="irc_mi" height="329" width="495"></font></font><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">شب را سپری می کنم تا در گذر لحظه هایم،</span></font></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"> </font></font></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">نگاهم بر زیبایی نگاهت خیره گردد و من باشم و چشمان تو و اشتیاق عشق</span></font></font></p><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">...</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">........</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">از حصار افکار پریشانم می گریزم و می روم،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">تا به روزی که دستهایمان به هم آغوشی هم برسند</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">تا به روزی که به بها و بهانه عشق،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">تنمان کنار هم آرام گیرند.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">...</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt;">........</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">می روم تا در پی من گامهایم،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">آرزوی با تو بودن را به تصویر بکشند.</span></p></font></font></div> text/html 2013-10-08T08:43:18+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار خدایا... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/381 <div class="theme-designer-com-post9" style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/kingarar/normal_love-persianv_com_%2810%29.jpg" alt="normal love persianv com %2810%29 تكه متن های كوتاه عاشقانه و رمانتیك همراه عكس"></font><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 9pt;">خدایا!</span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 9pt;">دستانی را در دستانم قرار بده </span></font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-family: 'Courier New'; font-size: 9pt;">که پاهایش با دیگری پیش نرود...</span></font></p> </div> text/html 2013-10-08T08:41:43+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار دل http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/380 <div style="text-align: center;" class="theme-designer-com-post9"><p><img src="http://s3.picofile.com/file/7486362903/uniqelove_ROMANTIC_13_.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font style="font-size: 8pt;"><font class="text4"><font size="2">&nbsp;جاگذاشته ام دلی<br><br>هرکه یافت<br><br>مژدگانی اش تمام “زندگی ام”</font></font></font></font></font></p> </div> text/html 2013-10-08T08:39:25+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار میرم http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/379 <img src="http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2013/04/romantic-separation.jpg"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="4"><font color="#000000"><span class="hasCaption">گاهی وقتا توی رابطه ها</span><br><span class="hasCaption">نیازی نیست <a href="http://www.atrebaroon.blogfa.com/" target="_blank"><font color="#ff0000">طرفت بهت</font></a> بگه :</span><br><span class="hasCaption">برو !</span><br><span class="hasCaption">همین که روزها بگذره و یادی ازت نگیره</span><br><span class="hasCaption">همین که <a href="http://www.atrebaroon.blogfa.com/" target="_blank"><font color="#ff0000">نپرسه چجوری روزا</font></a> رو به شب میرسونی</span><br><span class="hasCaption">همین که کار و زندگی رو بهونه میکنه...</span><br><span class="hasCaption"></span><br><span class="hasCaption">همین که دیگه لا به لای حرفاش دوستت دارم نباشه</span><br><span class="hasCaption">و همین که حضور دیگران توی زندگیش</span><br><span class="hasCaption">پر<a href="http://www.atrebaroon.blogfa.com/" target="_blank"> <font color="#ff0000">رنگ تر از بودن</font></a> تو باشه</span><br><span class="hasCaption">هزار بار سنگین تر از</span><br><span class="hasCaption">کلمه ی<a href="http://www.atrebaroon.blogfa.com/" target="_blank"> <font color="#ff0000">برو واست معنا پیدا</font></a> میکنه</span><br><span class="hasCaption">پس برو</span><br></font></font></font><span class="hasCaption"><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قبل از اینکه ویرون تر از اینی که هستی بشی...<br><br>پس منم میرم ...<br></font></span></div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p> text/html 2013-09-27T16:16:18+01:00 mabad-e-eshgh.mihanblog.com احسان جوکار سخت است... http://mabad-e-eshgh.mihanblog.com/post/376 <font style="font-size: 15pt" color="#bcbcbc" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#979797" face="Tahoma"><font color="#e5e5e5"><font color="#e5e5e5"><p style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/up/eshghemahz/Pictures/1_%2851%29.jpg" alt="" height="300" width="300"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="font-size: large;">میگذرد روزی این شبهای <span class="pb59"><a href="http://eshghemahz.persianblog.ir/tag/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">دلتنگی</a></span> </span></font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="font-size: large;">میگذرد روزی این فاصله و دوری</span></font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> <font color="#000000">میگذرد روزهای <span class="pb59"><a href="http://eshghemahz.persianblog.ir/tag/%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بی قراری</a></span> و انتظار </font></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="font-size: large;"> میرسد همان روزی که به خاطرش</span></font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> <font color="#000000">گذراندیم فصلها را بی بهار </font></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000000"><span style="font-size: large;">و از ترس اینکه بهم نرسیم</span></font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> <font color="#000000">شب تا صبح را اشک میریختیم</font></span></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p><font color="#000000"> </font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #c9020e;">سخت است...</span></p></font></font></font></font>